1 tuần sử dụng hệ điều hành ChromeOS (tốt hơn Windows/Macos?) | ThinkView thử nghiệm

ChromeOS là hệ điều hành được tạo ra bởi vì Google – nhiệm vụ của nó là để sử dụng Chrome, và…sử dụng Chrome. Xét về khoản này thì Chrome thậm chí còn tốt hơn cả Windows hay Macos nhờ giao diện đẹp và tương trợ tốt phần cứng cũ. _ Follow Hưng Khúc: Facebook …

1 tuần sử dụng hệ điều hành ChromeOS (tốt hơn Windows/Macos?) | ThinkView thử nghiệm Read More »